Политика за поверителност

Защитата на личните данни и Вашата поверителност е от голямо значение за Зарзано ЕООД. В настоящото Уведомление за поверителност искаме да съобщим по ясен, сбит и прозрачен начин информация за това как събираме, използваме, обработваме, съхраняваме и други въпроси, свързани с личните данни на клиенти на Зарзано.

Защо използваме Вашите лични данни?

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме информацията, продуктите и услугите, които поискате или закупите от нас, когато пазарувате онлайн. В този контекст ние използваме Вашите лични данни, за да можем да обработваме Вашите транзакции за поръчки за покупки и плащания и да управляваме Вашите доставки, искове, връщания и възстановявания на средства по сигурен и ефективен начин. 

Данните за поръчки за покупка и плащане, събирани за горепосочените цели, също ще бъдат използвани при определени условия и ограничения за маркетинг, развитие на дейността и анализи, както и за установяване на измами и кражби във връзка с онлайн продажби и за спазване на приложимите закони. 

Как използваме Вашите лични данни?

Личните данни, които сме получили от Вас при изпращането на поръчка за покупка или извършване на плащане, ще се използват само до степента, необходима за обработка на поръчката и доставка на поисканите продукти и услуги. 

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Можем да споделяме Вашите лични данни в рамките на Зарзано ЕООД, когато това е необходимо за постигане на съответната цел. По същата причина личните данни се споделят и с доставчици, които извършват определени дейности от наше име, като например изпълнение на поръчки и обработка на плащания. 

Понякога може да споделим лични данни и с независими трети страни, като доставчици на платформи за електронни комуникации, банки и пощенски служби. Моля, имайте предвид, че много от тези получатели трети страни имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни по силата на свои собствени права.

Освен в изрично описаните в този документ случаи, ние никога няма да предоставим, продадем или разменим Вашите лични данни с трети страни.

Какво е правното основание за обработка на Вашите лични данни?

Когато Ви предоставя продукти и услуги, Зарзано ще обработва Вашите лични данни, необходими за сключване на договор с Вас и за изпълнение на всички задължения, произтичащи от този договор, независимо дали договорът се отнася до поръчка за покупка и плащане или използването на други услуги, предоставяни от нас или от трети страни.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме и обработваме Вашите лични данни не повече от необходимото за изпълнението на договорните ни задължения. 

Въпреки това обаче може да продължим да използваме и съхраняваме Вашите данни за допълнителни цели.

Данните за поръчки за покупка също ще се използват за целите на разработването и подобряването на продукти, услуги и вериги за доставки.

Данните за поръчки за покупка също ще се използват за целите на сигурността и безопасността чрез откриване на измами и предотвратяване на загуби. 

Ако сте потребител на Профил в Зарзано, ще продължим да използваме данните от Вашата поръчка до степента, необходима за извършване на доставката съгласно нашите ангажименти и за разпространяване на Реклами и промоции съгласно Вашите очаквания. 

В допълнение към горепосоченото, за целите на „Спазване на законите“, ние сме принудени да продължим да запазваме и понякога да използваме данните за Вашите поръчки за покупка, за да спазваме приложимото данъчно и счетоводно законодателство и да защитаваме правата на потребителите.